Other types of flour

Wheat flour, luxurious, type 550

Mąka wrocławska, typ 500

Wheat flour, Extra fine sponge flour, type 450

Home-making wheat flour, type 450

Mąka bydgoska tortowa typ 450

Home-making wheat flour, type 650

Wheat flour called 'tasty’, type 450

Self-risen flour

Wheat flour, Coarse ground flour, type 450

Zobacz wszystkie produkty