Other types of flour

Home-making wheat flour, type 450

Home-making wheat flour, type 650

Wheat flour called ‘tasty’, type 450

Self-risen flour

Wheat flour, Coarse ground flour, type 450

Wheat flour, luxurious, type 550

Mąka wrocławska, typ 500

Wheat flour, Extra fine sponge flour, type 450

Mąka bydgoska tortowa typ 450

See all products